Wednesday, July 27, 2016

शब्द

नाही नाही म्हणताना असण्याची झाली जाण
स्वप्न शब्दांचे पाहती पेंगुळले ओठ दोन

त्याची जाणीव भलती ओलसर अधरात
थरथरत्या कुपीत एक लपलेले गीत

शब्द एक अर्थ दोन एक तुझा एक माझा
भात मऊ गं चिऊचा  पिंड का गं कावळ्याचा

हरवलो तू आणि मी असण्यात नसण्यात
शब्द गीत अर्थ सारे दाट गहिऱ्या धुक्यात

कातरले पुन्हा ओठ रंग पसरे गुलाबी
साशंक मनात तरी अजूनही नाही नाही

विरघळून गेले धुके अधरी नवे स्पंदन
शब्द वेचताना नवे असण्याची झाली जाण

--- विशाल (२७.०७.२०१६ बाणेर, पुणे )


No comments:

Post a Comment