Saturday, August 7, 2010

कुसुमाग्रज

दानवीकरण घडते वारंवारतेने 
देवदूतीकरणासाठी मात्र 
करावी लागते प्रतीक्षा दीर्घकाल 
त्या एका आश्वासनावर 
भिस्त ठेऊन -
           " संभवामि युगे युगे "
                             ------- कुसुमाग्रज 

No comments:

Post a Comment