Saturday, August 4, 2018

एवढा कसला खुलासा चालला आहे

एवढा कसला खुलासा चालला आहे
मी कुठे माझा गुन्हा नाकारला आहे

लढून मेला तो कधी न हारला रणी
पळून जाणारा कधीचा वारला आहे

तुलाही जाताना कसे ना वाटले काही
दिवस भर दुपारी अंधारला आहे

कापरासम जळलो नुरलो जराही
समीधेत भाव माझा वधारला आहे

कसली करतो काळजी तू पाप पुण्याची
("संभवामी युगे युगे" तो बोलला आहे )

- विशाल (०५/०८/२०१८)

No comments:

Post a Comment