Tuesday, June 4, 2019

स्मशान

माझ्या घराकडून..
तुझ्या घराकडे येण्याच्या वाटेवर
मधेच एक स्मशान लागते..

छान जागा आहे.. शांत.. तुझी वाट पाहण्यासाठी...

आयुष्यभर...

युगानुयुगे...

- विशाल (०४/०६/२०१९)

No comments:

Post a Comment