Thursday, June 6, 2019

उबदार पाऊस

तुझी आठवण येते
आणि एखादा ढग रेंगाळतो माझ्या घराच्या छपरावर
मग मी माझे सारे अश्रू भरतो त्या ढगाच्या पिगीबँकमध्ये
कधी दोन कधी चार ..
.
.
साठवणूक वाढेल तसा जड होऊन तो ढग आता खाली यायला लागला आहे
काही दिवसांनी पावसाळा येईल, आकाश दाटेल, वारा सुटेल
त्यावेळी पाठवीन माझे संचित तुझ्या घराकडे
.
.
मला माहित आहे तुला पहिल्या पावसात भिजायला आवडते..
मातीचा गंध सुटला की गच्चीत जाशील..
तेव्हा कदाचित तुझ्या अंगावर बरसलेला पहिला थेंब मीच असेन..
.
.
बघ यावेळचा पहिला पाऊस उबदार असेल..

विशाल (०७/०६/२०१९)

No comments:

Post a Comment