Thursday, October 31, 2019

जरा तडजोड करणारेच - सदानंद बेंद्रे

जरा तडजोड करणारेच रस्ते शोधले असते
मला तू  जीवना अन् मी  तुलाही सोसले असते

पगारी कारकूनाचे मला काळीज असते तर
उमाळे बिनपगारी वेदनांचे खोडले असते

नवी खानेसुमारी भावनांची मांडली असती
किती अस्सल किती खोट्या, बरोबर मोजले असते

असूदे मोगरा किंवा असेना शेण मेजावर
सुखाने कोरडे छापील शेरे ठोकले असते

टपालावर कशाला मारला तू खाजगी शिक्का
जगाने वाचण्याआधी मला ते पोचले असते

कशाला पाहिजे तो भिल्ल अन् तो बाणही त्याचा 
फुकटच्या टाचणीवर काळजाला खोचले असते

मनाला मारताना फार काही वाटले नसते
कदाचित घास गिळताना जरासे टोचले असते

दिला असता तुला तो चंद्र मी मोठ्या मनाने अन्
तुझ्या नावेच बिनबोभाट तारे तोडले असते

- सदानंद बेंद्रे 'मुसाफिर'

No comments:

Post a Comment