Friday, November 1, 2019

लळा-जिव्हाळा, रुसवा-फुगवा, राग वगैरे - अनिल आठलेकर

लळा-जिव्हाळा, रुसवा-फुगवा, राग वगैरे
तुझ्या नि माझ्या आयुष्याचा भाग वगैरे

कुणी वेडसर बनवत जातो नवीन वाटा,
काढत बसते दुनिया नंतर माग वगैरे

एक शहारा अलगद येतो तुझा पहाटे,
म्हणून होते सकाळ... येते जाग वगैरे

काय गाडले आहे नक्की मौनाखाली?
फुत्कारत आहेत विचारी नाग वगैरे

जंगल-बिंगल मधे फालतू हवे कशाला?
तोडू, कापू शिसम, बाभळी, साग वगैरे

तसा खरा आनंदी आहे स्वभाव माझा
दृष्ट न लागो म्हणून हा.. वैताग वगैरे

पायाखालिल जमीन सरकत आहे माझ्या
काय करू घेऊन तुझा भूभाग वगैरे ..

~ अनिल विद्याधर आठलेकर

No comments:

Post a Comment