Saturday, November 27, 2010

तो निजला नाही बाळे! तो थकला आहे बाळे !
जे निजेत थकते मरते ते मायामुलींचे जाळे ...
तो उठला म्हणजे देईल डोळ्यात नदीचे पाणी ;
तू आवर सावर करता फिरशील पुन्हा अनवाणी ?
---- ग्रेस  

No comments:

Post a Comment