Tuesday, April 12, 2011

हे छंद असे बेबंद ....... मनाला लावे ......
कि फुटून जावे उर ...... रुधीर वहावे ......
तुटली सारी नाती ..... उघडे दरवाजे ......
पण तिनेही का
 न मागे वळून पहावे ? .......
---------- विशाल

No comments:

Post a Comment