Sunday, July 31, 2011

दोघे एकाच छत्रीमधुनी, 
धो धो पाउस वहात असावा, 
कमनीय तुझ्या त्या कटीभोवती
माझा डावा हात असावा,

चिंब चिंब या सरीत भिजुनी 
ठिणगी अवघी पेटत जावी,
तू सोबत असताना सखये 
नित्य अशीच बरसात व्हावी ...
--- विशाल 

No comments:

Post a Comment