Friday, December 7, 2012

हि वाट कशी अन कुठे मला नेईल

हि वाट कशी अन कुठे मला नेईल 
मी आज कुठे अन कुठे उद्या जाईन 

मी पाठ फिरवुनी चालत गेलो दूर 
कधी मनास भिडला नाही व्याकुळ सूर 
का आज बंधने तोडून आला पूर 
जे कधीच नाही दिसले ते पाहीन 
मी आज कुठे अन कुठे उद्या जाईन 

तुटले पुरती मी तरी धावते आहे 
पापणीत ओल्या उगाच हसते आहे 
मन पुन्हा पुन्हा पण मला सांगते आहे 
एकटीच होते एकटीच राहीन 
मी आज कुठे अन कुठे उद्या जाईन

कुणी बुवा मांडतो खेळ इथे श्रद्धेचा 
देहाचा कुणी मायेचा कुणी सत्तेचा 
मज ठाऊक  एकच मालक या जगताचा 
त्या ईश्वरास मी रातंदिन शोधीन 
मी आज कुठे अन कुठे उद्या जाईन

धावतो कशाच्या मागे मी तोडून सारे धागे 
काळोख सरेना मज वाट दिसेना 
दिसले सुख जे दुरुनी फिरुनी लपले 
क्षण एक सुखाचा दैवाला मागेन 
मी आज कुठे अन कुठे उद्या जाईन
---- विठ्ठल विठ्ठल 

No comments:

Post a Comment