Thursday, January 3, 2013

नात्यातील चुकलेली गणिते 
उरलेल्या बाक्या काही 
आयुष्य उभे वेचले तरी 
अजूनही उत्तर नाही 
--- विशाल 

No comments:

Post a Comment