Tuesday, February 5, 2019

रात्र एकटी अशी फुलात रोज जागते

ती न येतसे आता निरोप मात्र पोचतो
त्रास नाही फार तसा भास मात्र जाचतो
आठवण डोकावते नि झोप कुणा लागते
रात्र एकटी अशी फुलात रोज जागते

सांज सरे तळमळून वाट पाहण्यामध्ये
मोजतो मी रोज तुझे तुटलेले वायदे
मनात काळोख ढवळतो भवती अंधारते
रात्र एकटी अशी फुलात रोज जागते

आणतो मीही उगाच ओठी उसने हसू
अन मिठीतली उशीही लागते मुसमुसु
जाणते ती हृदय माझे.. तू अशी का वागते?
रात्र एकटी अशी फुलात रोज जागते

कुंद होऊनि हवा भरून येतो गारवा
तू न एकटा उदास साद देतो पारवा
चाहूलही मग पाचोळा चुरडूनिया झोंबते
रात्र एकटी अशी फुलात रोज जागते

समीप जशी ये पहाट वाढत जाई भीती
जागविण्या जीव खुळा सबब देऊ कोणती?
दिवस काढण्या उभी दुनिया कारण मागते
रात्र एकटी परी फुलात रोज जागते

- विशाल (०५/०२/२०१९)

No comments:

Post a Comment