Sunday, January 13, 2013

कधीतरी हल्ली सहज जाता नजर चंद्राकडे 
चांदण्यातील आठवणींशी चालू होती पुन्हा लढे 
पुन्हा तीच ती ओढा-ताण पुन्हा तीच ती रस्सी-खेच 
जुन्याच जखमा नव्या वेदना सोसायाच्या एकटयानेच 
--- विशाल  

No comments:

Post a Comment