Wednesday, August 8, 2018

निरोपाच्या क्षणी मन रेंगाळले क्षणभर

निरोपाच्या क्षणी मन रेंगाळले क्षणभर
शेष राखेला पुन्हा मी जाळले क्षणभर

प्रभाव म्हण हा तुझा वा माझी मजबुरी
कायदे पण डोळ्यांचे मी पाळले क्षणभर

वाया नाही गेली मेहनत तुझ्या बहाण्यांची
खरे सांगतो मीही अश्रू ढाळले क्षणभर

काट्यांचे मी ताज तुझ्या घातले सुखाने पण
गुलाबही माझे कुठे तू माळले क्षणभर ?

झेलताना सरी अघोरी तप्त जाणिवांच्या
तुला स्मरूनी भोवताल गंधाळले क्षणभर

-विशाल (०८/०८/२०१८)

Saturday, August 4, 2018

एवढा कसला खुलासा चालला आहे

एवढा कसला खुलासा चालला आहे
मी कुठे माझा गुन्हा नाकारला आहे

लढून मेला तो कधी न हारला रणी
पळून जाणारा कधीचा वारला आहे

तुलाही जाताना कसे ना वाटले काही
दिवस भर दुपारी अंधारला आहे

कापरासम जळलो नुरलो जराही
समीधेत भाव माझा वधारला आहे

कसली करतो काळजी तू पाप पुण्याची
("संभवामी युगे युगे" तो बोलला आहे )

- विशाल (०५/०८/२०१८)