Saturday, March 30, 2019

एक वाट

प्रत्येकाच्या नशिबात मळलेली एक वाट
स्वतःची स्वतःसही न कळलेली एक वाट

क्षितीजाच्या पार जाते आकाशाला कवे घेते
पायाखाली धूळ खात पडलेली एक वाट

अजूनही शोधतो मी त्याच जागी पुन्हा पुन्हा
जाताना तू तुझ्यासवे वळलेली एक  वाट

दोन घास कसेबसे आणि दोन घोट पाणी
पोटातल्या भुकेपुढे हरलेली एक वाट

चढ-उताराची लय जपताना गेले वय
वाट पाहताना तळमळलेली एक वाट

अपघात जखमा नि आसवे आक्रोश टाहो
जागोजागी रक्त भळभळलेली एक वाट

दिसोदिस मासोमास सालोसाल युगे युगे
मातीत नि माणसात रुजलेली एक वाट

नादी कोणाच्या लागून खुळ्यासारखी वागून
रस्ता सोडून स्वतःचा ढळलेली एक वाट

पोर चालली सासरी सोडुनी बापाच्या उरी
वाळ्या-पैंजनात खुळखुळलेली एक वाट

प्रसवाच्या वेदनेत सृजनाच्या चाहुलीत
एका शब्दासाठी पानी अडलेली एक वाट

- विशाल (२८/०३/२०१९)

Wednesday, March 20, 2019

पदरावरचे चांदणे

गाली खुलते तुझ्या हे द्वाड चांदणे
भुरळ पाडते मना लबाड चांदणे

उठले रोमांच कसे यौवनावरी
रुजले देहात का उफाड चांदणे

झोपडीत चंद्रमौळी काय मागणे
कवडश्यात थाटू दे बिऱ्हाड चांदणे

छळते मजला तवभवती लपेटुनी
बांधू काय यत्ने उनाड चांदणे

कोरड्या या भाकरीत चंद्र कोरडा
मिसळून चटणीत जरा वाढ चांदणे

जरी न देई भाव कुणी फारसा तया
कवीस मात्र भासते घबाड चांदणे

दे जागा दावूनी निशापतीस त्याची
ये अशी खुल्या उन्हात पाड चांदणे

कासावीस जीव चकोरापरी पिसा
थोडे पदरावरुन तू झाड चांदणे

कारण अवसेचे सांगू नको बापाला
बाळ निजे माझे तू धाड चांदणे

(निशब्द पाहते नि सोसते गुन्हे किती
भ्याड चांदणे किती मुर्दाड चांदणे

कुठे जरा आसक्त चंद्र टाकता नजर
खुळे तिथेच थाटते बिऱ्हाड चांदणे

जो तो घेतोय रे जमतोय तसा वाटा
तुही जमल्यास ओरबाड चांदणे )

- विशाल (२०/०३/२०१९)